Skip to main content
DỰ ÁN VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TRÊN SIMPLAMO (9)

[Webinar 03] Phân rã Scorecard & Rocks cho phòng Sản Phẩm (Product)

Đến hẹn lại lên chương trình Webinar Online Training đã quay trở lại trong tuần này. Chủ đề: Hướng dẫn phân rã Rocks, Scorecard cho phòng Product (Sản Phẩm).

Phân rã chỉ số và mục tiêu là một phương pháp quan trọng trong quản lý tổ chức, giúp định rõ các chỉ số và mục tiêu cụ thể để đo lường và đánh giá hiệu suất của phòng ban cụ thể trong video này là phòng “Sản Phẩm”.

Với nội dung được chia sẻ của 2 Speaker phần nào đã giúp anh chị biết cách:
Xác định chỉ số,mục tiêu chuẩn S.M.A.R.T.
Phân tích và đánh giá mục tiêu hiệu quả với trọ lý AI
Điều chỉnh và cải tiến chỉ số, mục tiêu phù hợp với tổ chức.

Chúc các Anh/Chị thành công xây dựng chỉ số và mục tiêu cho phòng sản phẩm của doanh nghiệp mình!