Skip to main content
DỰ ÁN VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP TRÊN SIMPLAMO (21)

Workshop Bí mật Phân rã mục tiêu kinh doanh và bám sát kết quả hàng tuần hiệu quả

Bao gồm 3 phương pháp phân rã mục tiêu từ MCKinsey (Toán học, Quy trình và Concept Doanh nghiệp như BSC,KPI,OKR), cùng với đó là cách đặt mục tiêu đúng với vai trò của nhân sự và chia nhỏ ra thành chỉ số để đảm bảo mục tiêu được thực thi hàng tuần, chính xác, liên tục và bám sát tầm nhìn chiến lược doanh nghiệp.